Ochrana Osobních Údajů

dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Fyzická osoba: Monika Boušková
IČO: 08073449
Telefon: +420776374455
E-mail: monika@monikabouskova.cz
Kontaktní adresa/sídlo: Bohouňovice I 73, Červené Pečky 280 02

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, poznámka k objednávce, informace o provedené platbě, e-mail, telefonní číslo a evidenci nákupů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ/PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a) Pro nabídku produktů stávajícím zákazníkům formou obchodních sdělení využívám službu MailerLite. Údaje jsou poskytnuty v následujícím rozsahu: e-mail, zákaznické číslo, jméno, příjmení, pohlaví odvozené z vašeho jména a evidence vašich nákupů. V tomto případě zasílám marketingové sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste si již zakoupili v minulosti. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v podobě omezeného přímého marketingu. Nevyžadujeme tak se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale je možné zasílání odmítnout během vytváření objednávky v posledním kroku nebo kdykoli později kliknutím na odkaz v zápatí e-mailu či vyjádřit námitku jinou cestou (telefon, e-mail). Odmítnutí zasílání těchto obchodních sdělení nemá vliv na dokončení objednávky.

b) Pro nabídku produktů potenciálním zákazníkům či pouze registrovaným uživatelům formou obchodních sdělení využívám vaši e-mailovou adresu a datum registrace. Údaje poskytuji službě MailerLite. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas udělujete při registraci či odesláním formuláře při zapsání k odběru novinek na našich stránkách. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení či vyjádřit námitku jinou cestou (telefon, e-mail).

c) Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovávám při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek a prohlížených produktech. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu, aby pro vás byla relevantnější, nebo přizpůsobit obsah webových stránek tak, aby zahrnoval produkty, o které jste projevili zájem. Zpracování je možné pouze na základě vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Tento souhlas udělujete používáním stránek monikabouskova.cz a informuje vás o tom spodní lišta na těchto stránkách. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. K tomu je nutné, abyste v nastavení svého prohlížeče ukládání cookies pro stránky monikabouskova.cz zakázali nebo váš prohlížeč přepnuli do anonymního režimu a již uložené cookies případně vymazali. Údaje získané prostřednictvím cookies poskytuji následujícím zpracovatelům: Facebook, Inc., Google LLC, MailerLite. Žádnému ze zpracovatelů neposkytuji vaše identifikační údaje, takže na jejich straně není možné vás jako konkrétní fyzickou osobu identifikovat. Více informací o cookies naleznete zde.

DOBA ULOŽENÍ

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců, tj. 2 roky, od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2020, musí být faktura uchována do konce roku 2025). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2020, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2023). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, číslo objednávky a evidenci zakoupeného zboží.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2020, musí být faktura uchována do konce roku 2030). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, číslo objednávky a evidenci zakoupeného zboží.

Ostatní osobní údaje, které vyžadují váš souhlas a nevztahuje se na ně zákonná povinnost uchování, budou uchovány po dobu 2 let, pokud nebude souhlas odvolán dříve.

PRÁVA KUPUJÍCÍHO VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.